You are here: Home > Tęczowy Pędzelek > Zasady działania kółka plastycznego „Tęczowy Pędzelek” (filia Jodłowa)

Zasady działania kółka plastycznego „Tęczowy Pędzelek” (filia Jodłowa)

Kółko plastyczne "Tęczowy Pędzelek"


"Dając dziecku kredki, pędzel i farby
wprowadzamy go w świat wrażliwości i fantazji,    
aby tworzyć piękno i żyć wśród niego"

 

Cel główny : 

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych 

Cele szczegółowe: 

  •  uwrażliwienie dzieci na piękno,
  • dostrzeganie bogactwa barw i form w naturze,
  • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka,
  •  wzbogacanie doświadczeń artystycznych dzieci poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych,
  • kształtowanie umiejętności operowania narzędziami i materiałem,
  • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki
  •  rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.

 


 

Regulamin

 

1.     Zajęcia kółka plastycznego „Tęczowy Pędzelek” przeznaczone są dla dzieci 5,6 – letnich. Realizowane są w oddziale przedszkola przy ul. Jodłowej 23. 

2.    Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego nauczyciela.

3.    Udział w kółku jest bezpłatny (z wyjątkiem warsztatów organizowanych poza przedszkolem w różnych instytucjach lokalnych, wówczas opłatę za zajęcia reguluje rodzic).

4.    Przewidywana liczba uczestników – 14 dzieci.

5.    Dzieci będą mogły odkrywać własne możliwości i uzdolnienia artystyczne co 2 tygodnie – we wtorki w godzinach 15.00-16.00.

6.    Terminy zajęć będą podawane na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Tęczowy pędzelek” oraz na tablicy kółka plastycznego.

7.    Uczestnicy wykonują wyłącznie prace według planu przygotowanego przez prowadzącego. Propozycje zajęć mogą być modyfikowane i zmieniane w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.

8.    Opiekę na zajęciach na terenie placówki sprawuje nauczyciel prowadzący, natomiast poza przedszkolem (pkt 3) dodatkowo – inna osoba pełnoletnia towarzysząca dziecku.

 

nauczyciel prowadzący

mgr Joanna Basiaga

Komentuj