Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna przedszkola:

W naszym przedszkolu dzieje się tyle ciekawych rzeczy…

Wykwalifikowana kadra nauczycielska wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

 

… uczymy się także samodzielności…

Przedszkole pracuje zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Koncepcja pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018:

„W nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – rozwijanie kultury fizycznej przedszkolaków”:

 • rozwijanie zainteresowań sportem,
 • organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej i rekreacji zdrowotnej,
 • upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,
 • „Ćwiczę z mamą, ćwiczę z tatą”: rodzinne olimpiady sportowe. 

 

 

W ofercie edukacyjnej proponuje twórcze metody pracy wychowawczo – dydaktycznej:

 • „Wprowadzanie dziecka w świat pisma” Według I. Majchrzak,
 • aktywizowanie myślenia matematycznego m. in. w oparciu o „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metodę Dobrego Startu według M. Bogdanowicz,
 • formy intensyfikujące zajęcia ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne (m. in. zabawy tropiące, wykorzystanie metody R. Labana, C. Orffa, A. M. Kniessów, W. Sherborne, KLANZA – Pedagogika Zabawy),
 • wykorzystanie technik C. Freineta poprzez tworzenie swobodnych, dziecięcych tekstów.

Ponadto, w zakresie działalności pedagogicznej, nauczyciele realizują opracowane przez siebie programy: adaptacyjny, zdrowotny, regionalny oraz profilaktyczny: „Bezpiecznie w domu, na ulicy, w przedszkolu”.

 

Nasze przedszkolaki mogą korzystać z zajęć dodatkowych:
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • rytmiki,
 • języka angielskiego,
 • religii,
 • wyjazdy na basen (grupy starsze),
 • koła zainteresowań: przyrodnicze i teatralne (budynek główny), plastyczne (oddział w terenie).

 

Przedszkole współpracuje z Samorządowym Ośrodkiem Psychologiczno – Pedagogicznym w Krakowie umożliwiając dzieciom i rodzicom spotkania z psychologiem, logopedą, pedagogiem. Przeprowadzane przez nich badania oraz odbywane konsultacje pomagają w rozpoznawaniu i właściwej ocenie możliwości rozwojowych wychowanków i ewentualnym podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Październik 2010: w Pacanowie kozy kują…

„Zielone przedszkole” 2010 w Rabce: grupa V