You are here: Home > Przedszkole > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 78 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.przedszkole78.com

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2010 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia:

– Możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych

– Podświetlane linki do stron internetowych

– Mapa strony

Treści niedostępne:

– Brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów   umieszczanych na stronie

– Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Taboła / Katarzyna Oświęcimska

Oddziały w terenie: Justyna Bodzenta

adres e-mail: lesneskrzaty@autograf.pl

telefon do kontaktu: 12 425 27 04

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury wnioskowo – skargowej

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść  do budynku należy wejść  przez bramę otwieraną automatycznie oraz ręcznie otworzyć drzwi.
 2. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, aby dostać się na poziom powyżej parteru  należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową, nie posiada pochylni podjazdów, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 4. W odległości 4 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku oddziałów terenie prowadzi główne wejście i jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść do budynku należy wejść przez bramę otwieraną automatycznie, pokonać 7 stopni schodów oraz ręcznie otworzyć drzwi.
 6. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, aby dostać się na poziom powyżej parteru  należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 7. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową, nie posiada pochylni podjazdów, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 8. W odległości 20 m od budynku przedszkola znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 9. W obu budynkach nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 10. Dyrektor jednostki wyraża zgodę wstęp z psem asystującym.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.